کمپین سبد کالا ۲۰۰۰ دانش آموز


در اینجا می توانید اهداف کمپین را مشاهده کنید و چنانچه مایل بودید به هر میزان در رسیدن به اهداف آن سهیم باشید.

کمپین سبد کالا ۲۰۰۰ دانش آموز

200,000,000
تومان از 200,000,000 جمع آوری شده است.

100.00%
باقی مانده 0 تومان

هفت سین من سبزی دستان توست وقتی که مهربانی می کاری در آستانه سال نو سفره های خالی منتظر رویش دانه های مهرند با مشارکت در تامین سبد کالای 2 هزار خانوار دانه های مهرتان را در حاصل خیزترین زمین بکارید
به طور کامل تامین هزینه شده است