به مهربانی با استفاده از بستر اینترنت توانسته است در سراسر کشور فعال شود. بنابراین امکان معرفی دانش آموز از سراسر کشور توسط افراد بومی شهرها وجود دارد کافیست مشخصات اولیه دانش آموز را به همراه شماره تماسی از خودتان در سامانه ثبت کنید