به منظور اطمینان از سهولت تحصیل دانش آموزان لازم است امکانات اولیه معیشت برای آنها فراهم شود. لازم است این ⁧فعالیت به گونه ای برنامه ریزی شود که کرامت آنها حفظ شود، همه دانش آموزان دارای کارت رفاه هستند موارد ضروری معیشتی در کمپین های بخش کمک های جمعی تعریف و پس از تامین مبلغ آن جهت خرید از فروشگاه رفاه در کارت آنها شارژ می شود.