دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 50 دانش آموز

نیما


اول دبستان

معدل 19

11 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زینب


هشتم متوسطه

معدل 20

46 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حاجیه


سوم دبستان

معدل 19.5

57 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آیلار


هفتم متوسطه

معدل 19.5

115 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آرین


هشتم متوسطه

معدل 12.5

106 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سودا


هشتم متوسطه

معدل 19.5

129 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زیبا


چهارم دبیرستان

معدل 19.37

160 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مائده


اول دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسین


دهم متوسطه

معدل 14.5

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


یازدهم

معدل 15.5

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آرزو


هشتم متوسطه

معدل 19

135 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

معصومه


سوم دبستان

معدل 19

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ستایش


اول دبستان

معدل 19

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


چهارم دبستان

معدل 17.5

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

بهمن


هفتم متوسطه

معدل 19

135 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عاطفه


پنجم دبستان

معدل 19.5

115 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهسا


دوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مبین


سوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 50 دانش آموز