ما چکار می کنیم؟

حامی تامین بخشی یا کل مبلغ بورسیه یک دانش آموز را بر عهده می گیرد. جهت شفاف سازی و ایجاد اعتماد هر چه بیشتر، گزارش واریز بورسیه دانش آموز، گزارش فعالیتهای انجام شده برای دانش آموز و پیشرفت های تحصیلی او در اختیار حامی قرار می گیرد. حامی تامین بخشی یا کل مبلغ بورسیه یک دانش آموز را بر عهده می گیرد.

364 دانش آموز معرفی شده
436 همراه
119 مددكار
192 دانش آموز بورسيه شده
حامی

حامی نیکو کاری است که تامین بخشی یا کل مبلغ بورسیه یک دانش آموز را بر عهده می گیرد. جهت شفاف سازی و ایجاد اعتماد هر چه بیشتر، گزارش واریز بورسیه دانش آموز، گزارش فعالیتهای انجام شده برای دانش آموز و پیشرفت های تحصیلی او در اختیار حامی قرار می گیرد ...

بیشتر بدانید»

همیار

همیار، نیکو کاری است،که بخشی از وقت و تخصص خود را به صرف داوطلبانه برای توسعه مهربانی می نماید. همیاران به تناسب نوع فعالیت و خدماتی که ارائه می دهند، به گروه های همیاران آموزشی، فرهنگی، بهداشت و درمان، همیار معرف، همیار معتمد و... تقسیم می شوند. درمان، همیار معرف، همیار معتمد و... از آن جمله هستند ...

بیشتر بدانید»

مددکار

مددکار، نیکو کاری است با تجربه مددکاری که نظارت، پشتیبانی معنوی، راهنمایی و کمک به دانش آموز را به صورت مستمر بر عهده دارد. مددکار حلقه ارتباطی واسط بین سازمان خدمت رسان و دانش آموز می باشد. مددکاران با ثبت گزارش و خدمات مورد نیاز دانش آموزان بهبود وضعیت آنها را رصد می کنند ...

بیشتر بدانید»

اعطایی بورسیه
اشتغال زایی
خدمات بهداشت درمانی
خدمات آموزشی
نخبه پروری
فعالیت های ورزشی ُهنری

به مــــــهربانی مهر

تلاش گروهی است برای بورسیه دانش آموزان بازمانده از تحصیل یا در معرض ترک تحصیل؛ همراه با ارائه خدمات

  • - آموزشی
  • - فرهنگی
  • - درمانی
  • - اشتغال زایی
  • و معیشتی باحفظ کرامت آنان با هدف توانمندسازی برای آینده ای بهتر...

    همراهان مهربانی